پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

34

 

 

37.3

 

 

32.2

 

 

26.4

 

 

35

 

 

34

 

 

29.3

 

 

33.5

 

 

32.4

 

 

31.3

 

 

30.8

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

27.1

 

 

30.8

 

 

25.6

 

 

18.4

 

 

26.6

 

 

27.3

 

 

20.5

 

 

36.3

 

 

25.9

 

 

23.5

 

 

23.2

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

41

 

 

43.8

 

 

38.8

 

 

34.3

 

 

43.4

 

 

40.8

 

 

38.1

 

 

40.8

 

 

38.9

 

 

39.1

 

 

38.5

 

 

حداقل مطلق

 

 

23.4

 

 

26.4

 

 

21.5

 

 

13.8

 

 

21.6

 

 

24

 

 

15.4

 

 

21.8

 

 

23.4

 

 

21

 

 

17.6

 

 

حداكثر مطلق

 

 

43.8

 

 

47.6

 

 

43

 

 

36

 

 

47.2

 

 

44.8

 

 

40.8

 

 

45.2

 

 

41.4

 

 

41.8

 

 

40.4

 

 

ساعات آفتابي

 

 

326.5

 

 

342.7

 

 

329.8

 

 

294.7

 

 

346.1

 

 

328

 

 

333.8

 

 

342

 

 

327.1

 

 

325.2

 

 

325.6

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

 

 

004

 

 

002

 

 

008

 

 

009

 

 

006

 

 

005

 

 

004

 

 

010

 

 

010

 

 

005

 

 

004

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

034

 

 

035

 

 

049

 

 

048

 

 

037

 

 

032

 

 

034

 

 

039

 

 

051

 

 

033

 

 

026

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

016

 

 

014

 

 

021

 

 

023

 

 

020

 

 

016

 

 

015

 

 

022

 

 

029

 

 

015

 

 

012

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

507.7

 

 

552.8

 

 

509.3

 

 

457.5

 

 

621.6

 

 

544.6

 

 

410.8

 

 

547.1

 

 

552.1

 

 

547.2

 

 

579.9

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

340

 

 

090

 

 

150

 

 

290

 

 

280

 

 

330

 

 

160

 

 

350

 

 

080

 

 

270

 

 

340

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

19

 

 

010

 

 

15

 

 

12

 

 

12

 

 

10G15

 

 

10

 

 

11

 

 

11

 

 

16

 

 

19

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0