پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

31

 

 

34.6

 

 

29.9

 

 

23.8

 

 

32.2

 

 

31.5

 

 

27.2

 

 

30.2

 

 

29.8

 

 

28.9

 

 

28.6

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

23.8

 

 

27.6

 

 

22.7

 

 

14.9

 

 

23.6

 

 

24.6

 

 

16.9

 

 

22.2

 

 

22.8

 

 

20.8

 

 

20.3

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

38.2

 

 

41.6

 

 

37.2

 

 

32.6

 

 

40.7

 

 

38.4

 

 

37.4

 

 

38.1

 

 

36.8

 

 

37.1

 

 

37

 

 

حداقل مطلق

 

 

19.4

 

 

21.4

 

 

15.4

 

 

10.6

 

 

19

 

 

18.6

 

 

13.2

 

 

16.8

 

 

18

 

 

15.8

 

 

17

 

 

حداكثر مطلق

 

 

42.4

 

 

46.6

 

 

42.6

 

 

36.5

 

 

45.6

 

 

42.2

 

 

41

 

 

42

 

 

40

 

 

41.4

 

 

41

 

 

ساعات آفتابي

 

 

344.9

 

 

337

 

 

336.6

 

 

318.5

 

 

348.9

 

 

336.8

 

 

352.1

 

 

345.1

 

 

346.5

 

 

336.8

 

 

354.8

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

گردوخاك

 

 

رطوبت كمينه

 

 

001

 

 

004

 

 

003

 

 

021

 

 

003

 

 

004

 

 

001

 

 

005

 

 

005

 

 

002

 

 

001

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

032

 

 

038

 

 

048

 

 

050

 

 

041

 

 

033

 

 

039

 

 

041

 

 

039

 

 

035

 

 

038

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

014

 

 

014

 

 

016

 

 

034

 

 

017

 

 

017

 

 

014

 

 

021

 

 

022

 

 

016

 

 

013

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

487.3

 

 

522.3

 

 

490

 

 

408.4

 

 

578.8

 

 

476

 

 

430.2

 

 

477

 

 

515.1

 

 

515.4

 

 

555.9

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

290

 

 

350

 

 

270

 

 

270

 

 

360

 

 

030

 

 

320

 

 

240

 

 

330

 

 

290

 

 

210

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

30

 

 

09

 

 

14

 

 

10

 

 

10

 

 

014

 

 

9

 

 

15

 

 

9

 

 

20

 

 

18

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0