پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

 

 

 

 

 

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

tr

 

 

0

 

 

0

 

 

1.4

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

14.5

 

 

16.5

 

 

14.3

 

 

7.8

 

 

16.4

 

 

15

 

 

12.3

 

 

13.1

 

 

13.7

 

 

12.6

 

 

13.5

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

6.6

 

 

9.8

 

 

7.8

 

 

-1.5

 

 

7.4

 

 

7.5

 

 

2.7

 

 

3.7

 

 

6

 

 

4.5

 

 

5.7

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

22.5

 

 

23.3

 

 

20.8

 

 

17.1

 

 

25.4

 

 

22.5

 

 

21.8

 

 

22.5

 

 

21.4

 

 

20.6

 

 

21.4

 

 

حداقل مطلق

 

 

-3.4

 

 

0.6

 

 

-2.6

 

 

-10.8

 

 

-4.6

 

 

-2.4

 

 

-8.8

 

 

-7.6

 

 

-5.8

 

 

-5.4

 

 

-5.6

 

 

حداكثر مطلق

 

 

29.4

 

 

30

 

 

27.5

 

 

23.6

 

 

32

 

 

29

 

 

27.2

 

 

30

 

 

27.4

 

 

26.4

 

 

26.8

 

 

ساعات آفتابي

 

 

278.4

 

 

256.8

 

 

272.7

 

 

257.1

 

 

274.6

 

 

267.8

 

 

285.2

 

 

277.6

 

 

278.5

 

 

275

 

 

281.9

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Sa-ra

 

 

Hz

 

 

Sa

 

 

Ra-sn

 

 

 

 

 

sa

 

 

Ds

 

 

Ds

 

 

sa

 

 

Sa

 

 

sa

 

 

رطوبت كمينه

 

 

002

 

 

002

 

 

004

 

 

003

 

 

004

 

 

002

 

 

001

 

 

008

 

 

004

 

 

002

 

 

004

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

063

 

 

051

 

 

065

 

 

086

 

 

062

 

 

064

 

 

067

 

 

076

 

 

066

 

 

069

 

 

069

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

024

 

 

024

 

 

024

 

 

032

 

 

024

 

 

023

 

 

020

 

 

031

 

 

023

 

 

021

 

 

022

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

136.6

 

 

127.7

 

 

202.2

 

 

 

 

 

251.3

 

 

174.8

 

 

158.9

 

 

167.2

 

 

100.5

 

 

255.1

 

 

184.2

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

190

 

 

300

 

 

190

 

 

230

 

 

280

 

 

240

 

 

260

 

 

210

 

 

210

 

 

270

 

 

260

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

20

 

 

8

 

 

15

 

 

20

 

 

12

 

 

23

 

 

14

 

 

19

 

 

22

 

 

24

 

 

18

 

 

تعداد روز باراني

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

3

 

 

0

 

 

2

 

 

18

 

 

2

 

 

3

 

 

8

 

 

11

 

 

5

 

 

3

 

 

5