پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

11.3

 

 

 

24.6

 

 

 

4.2-

 

 

 

042

 

 

 

085

 

 

 

003

 

 

 

215.5

 

 

 

7.2

 

 

 

15

 

 

 

310

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

12.1

 

 

25.6

 

 

0

 

 

045

 

 

093

 

 

013

 

 

200.8

 

 

7.5

 

 

09

 

 

300

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

10.1

 

 

23.8

 

 

2.8-

 

 

042

 

 

094

 

 

008

 

 

200

 

 

4.5

 

 

15

 

 

150

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

11

 

 

24.2

 

 

4-

 

 

043

 

 

090

 

 

011

 

 

197.3

 

 

12.6

 

 

15

 

 

270

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

5.5

 

 

17.6

 

 

9.4-

 

 

045

 

 

085

 

 

005

 

 

210.8

 

 

4.0

 

 

11

 

 

290

 

 

6

 

 

بافق

 

 

13.4

 

 

27.4

 

 

3.2-

 

 

038

 

 

082

 

 

005

 

 

226.7

 

 

0

 

 

11

 

 

300

 

 

7

 

 

مروست

 

 

9.9

 

 

22.6

 

 

5-

 

 

037

 

 

083

 

 

004

 

 

214.1

 

 

0.5

 

 

12

 

 

270

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

9.1

 

 

24.4

 

 

7.8-

 

 

044

 

 

084

 

 

014

 

 

200

 

 

7

 

 

15

 

 

240

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

10.4

 

 

23.4

 

 

3.4-

 

 

035

 

 

077

 

 

001

 

 

221.2

 

 

1.8

 

 

10

 

 

220

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

9.4

 

 

22.2

 

 

5.2-

 

 

036

 

 

076

 

 

005

 

 

215.7

 

 

4.2

 

 

16

 

 

270

 

 

11

 

 

هرات

 

 

10.9

 

 

21.8

 

 

1.8-

 

 

032

 

 

077

 

 

005

 

 

227.4

 

 

0.5

 

 

15

 

 

270