پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

17.7

 

 

 

29.4

 

 

 

5.4

 

 

 

030

 

 

 

068

 

 

 

010

 

 

 

271.4

 

 

 

0.4

 

 

 

16

 

 

 

330

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

19.3

 

 

28.6

 

 

8.8

 

 

023

 

 

050

 

 

006

 

 

275.1

 

 

TR

 

 

6

 

 

330

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

16.9

 

 

27.5

 

 

5.8

 

 

023

 

 

072

 

 

005

 

 

270.5

 

 

0.8

 

 

10

 

 

270

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

18.2

 

 

29.2

 

 

6.6

 

 

027

 

 

064

 

 

006

 

 

263.9

 

 

0

 

 

09

 

 

250

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

11.1

 

 

22.4

 

 

-2.4

 

 

040

 

 

083

 

 

009

 

 

274.3

 

 

4.4

 

 

09

 

 

280

 

 

6

 

 

بافق

 

 

18.9

 

 

31.6

 

 

5.6

 

 

024

 

 

055

 

 

003

 

 

286.5

 

 

0

 

 

09

 

 

160

 

 

7

 

 

مروست

 

 

14.5

 

 

27

 

 

0.4

 

 

025

 

 

072

 

 

003

 

 

281.0

 

 

0.2

 

 

08

 

 

360

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

15.6

 

 

29

 

 

0

 

 

028

 

 

065

 

 

006

 

 

266.5

 

 

0

 

 

12

 

 

250

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

16.3

 

 

26.8

 

 

5

 

 

022

 

 

068

 

 

001

 

 

272.7

 

 

0

 

 

07

 

 

360

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

15.5

 

 

26.4

 

 

4.2

 

 

028

 

 

070

 

 

008

 

 

269

 

 

0

 

 

11

 

 

260

 

 

11

 

 

هرات

 

 

15.8

 

 

26.8

 

 

4.8

 

 

022

 

 

057

 

 

003

 

 

279

 

 

0

 

 

12

 

 

180