پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

28.2

 

 

 

40.6

 

 

 

15.2

 

 

 

014

 

 

 

035

 

 

 

002

 

 

 

337.2

 

 

 

0

 

 

 

18

 

 

 

170

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

31.0

 

 

42.2

 

 

18.8

 

 

014

 

 

029

 

 

003

 

 

349.8

 

 

0

 

 

10

 

 

360

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

26.4

 

 

38.4

 

 

13.6

 

 

017

 

 

050

 

 

004

 

 

344.6

 

 

0

 

 

11

 

 

360

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

29.0

 

 

40.5

 

 

17.6

 

 

014

 

 

033

 

 

004

 

 

328.8

 

 

0

 

 

15

 

 

060

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

21.8

 

 

34.4

 

 

7.2

 

 

023

 

 

040

 

 

012

 

 

314.1

 

 

0

 

 

10

 

 

360

 

 

6

 

 

بافق

 

 

27.8

 

 

42.6

 

 

13.2

 

 

021

 

 

049

 

 

002

 

 

342.0

 

 

0

 

 

11

 

 

330

 

 

7

 

 

مروست

 

 

24.6

 

 

38.2

 

 

9.6

 

 

018

 

 

042

 

 

003

 

 

327.1

 

 

0

 

 

07

 

 

330

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

26.5

 

 

41.4

 

 

11.0

 

 

016

 

 

033

 

 

005

 

 

337.9

 

 

0

 

 

12

 

 

030

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

26.9

 

 

38.2

 

 

15.8

 

 

013

 

 

030

 

 

002

 

 

329.1

 

 

0

 

 

09

 

 

360

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

25.9

 

 

38.5

 

 

13.4

 

 

019

 

 

040

 

 

005

 

 

330.9

 

 

0

 

 

10

 

 

310

 

 

11

 

 

هرات

 

 

25.6

 

 

37

 

 

13.0

 

 

018

 

 

035

 

 

007

 

 

317.0

 

 

0

 

 

13

 

 

330