پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

30.7

 

 

 

43.6

 

 

 

17.2

 

 

 

018

 

 

 

041

 

 

 

003

 

 

 

344.3

 

 

 

0

 

 

 

20

 

 

 

290

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

33.2

 

 

46.8

 

 

20.2

 

 

024

 

 

078

 

 

005

 

 

366.5

 

 

6.7

 

 

21

 

 

190

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

29.2

 

 

43.0

 

 

13.6

 

 

019

 

 

060

 

 

007

 

 

338.3

 

 

04

 

 

13

 

 

160

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

31.3

 

 

44.4

 

 

17.6

 

 

023

 

 

030

 

 

016

 

 

334.8

 

 

0.5

 

 

22

 

 

310

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

28.3

 

 

31.0

 

 

08.0

 

 

030

 

 

084

 

 

012

 

 

327.8

 

 

2.4

 

 

12

 

 

180

 

 

6

 

 

بافق

 

 

31.1

 

 

47.2

 

 

14.0

 

 

027

 

 

051

 

 

007

 

 

348.3

 

 

0.0

 

 

12

 

 

330

 

 

7

 

 

مروست

 

 

26.8

 

 

41.6

 

 

11.8

 

 

023

 

 

075

 

 

005

 

 

348.4

 

 

0.0

 

 

17

 

 

320

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

29.9

 

 

44.5

 

 

14.6

 

 

018

 

 

040

 

 

004

 

 

337.4

 

 

0.0

 

 

22

 

 

330

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

28.6

 

 

43.2

 

 

15.0

 

 

019

 

 

040

 

 

004

 

 

334.3

 

 

0.0

 

 

12

 

 

310

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

27.7

 

 

40.8

 

 

14.0

 

 

024

 

 

079

 

 

004

 

 

324.5

 

 

04

 

 

15

 

 

300

 

 

11

 

 

هرات

 

 

27.8

 

 

40.2

 

 

13.6

 

 

019

 

 

092

 

 

006

 

 

335.0

 

 

5.3

 

 

21

 

 

310