پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

18.1

 

 

 

31.6

 

 

 

4.6

 

 

 

039

 

 

 

100

 

 

 

002

 

 

 

215.7

 

 

 

18.0

 

 

 

20

 

 

 

310

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

21.5

 

 

35.6

 

 

6.4

 

 

038

 

 

090

 

 

007

 

 

231.3

 

 

12.9

 

 

20

 

 

290

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

17.4

 

 

31.4

 

 

02.6

 

 

039

 

 

100

 

 

006

 

 

206.3

 

 

22.2

 

 

20

 

 

190

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

18.2

 

 

32.6

 

 

05.6

 

 

041

 

 

094

 

 

008

 

 

191.4

 

 

14.7

 

 

35

 

 

360

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

11.2

 

 

23.8

 

 

02.2

 

 

052

 

 

095

 

 

009

 

 

221.9

 

 

84.8

 

 

13

 

 

250

 

 

6

 

 

بافق

 

 

20.4

 

 

35.0

 

 

04.2

 

 

042

 

 

098

 

 

022

 

 

228.4

 

 

23

 

 

18

 

 

360

 

 

7

 

 

مروست

 

 

15.6

 

 

28.4

 

 

0.6

 

 

043

 

 

093

 

 

002

 

 

236.3

 

 

34.4

 

 

11

 

 

240

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

17.4

 

 

32.8

 

 

02.0

 

 

039

 

 

097

 

 

004

 

 

212.6

 

 

12.5

 

 

14

 

 

340

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

16.2

 

 

29.4

 

 

01.8

 

 

040

 

 

098

 

 

011

 

 

225.3

 

 

28.3

 

 

16

 

 

210

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

15.6

 

 

29.4

 

 

3

 

 

046

 

 

093

 

 

007

 

 

215.1

 

 

30.8

 

 

24

 

 

200

 

 

11

 

 

هرات

 

 

10.9

 

 

28.0

 

 

04.2

 

 

042

 

 

086

 

 

009

 

 

234.8

 

 

26.8

 

 

22

 

 

270