پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0.1

 

 

Tr

 

 

0

 

 

0.1

 

 

0

 

 

Tr

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0.3

 

 

4.2

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

25.4

 

 

29.2

 

 

25.2

 

 

17.5

 

 

26.6

 

 

26.2

 

 

21

 

 

24.1

 

 

24.2

 

 

22.4

 

 

22.5

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

18.4

 

 

22.3

 

 

18.5

 

 

8.9

 

 

17.8

 

 

19.9

 

 

11.9

 

 

15.2

 

 

17.4

 

 

14.5

 

 

14.6

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

32.3

 

 

36.1

 

 

32

 

 

26.1

 

 

35.4

 

 

32.4

 

 

30.1

 

 

33

 

 

31.1

 

 

30.2

 

 

30.5

 

 

حداقل مطلق

 

 

13.6

 

 

15.8

 

 

11.5

 

 

2.8

 

 

11.8

 

 

13.8

 

 

7.4

 

 

9.2

 

 

12.4

 

 

9.8

 

 

10.4

 

 

حداكثر مطلق

 

 

38.4

 

 

41.9

 

 

38.4

 

 

31

 

 

40.2

 

 

38.4

 

 

36

 

 

38.2

 

 

37.2

 

 

34.8

 

 

36.2

 

 

ساعات آفتابي

 

 

309.1

 

 

309.6

 

 

308.3

 

 

299.3

 

 

318.3

 

 

299

 

 

300.2

 

 

307.4

 

 

311.4

 

 

292.8

 

 

315.8

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Ra

 

 

Ra-ts

 

 

Ts-ds

 

 

Ra

 

 

Ts- sa

 

 

shRa-sa

 

 

Sa

 

 

Ds

 

 

Sa

 

 

RA

 

 

Ra

 

 

رطوبت كمينه

 

 

003

 

 

003

 

 

005

 

 

012

 

 

002

 

 

003

 

 

002

 

 

007

 

 

007

 

 

003

 

 

004

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

040

 

 

049

 

 

066

 

 

073

 

 

040

 

 

045

 

 

070

 

 

045

 

 

045

 

 

059

 

 

072

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

016

 

 

018

 

 

018

 

 

032

 

 

017

 

 

018

 

 

020

 

 

023

 

 

020

 

 

019

 

 

018

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

381.7

 

 

382.5

 

 

362

 

 

340.8

 

 

441

 

 

454.8

 

 

335.7

 

 

374.2

 

 

374.8

 

 

413.7

 

 

450.4

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

200

 

 

190

 

 

320

 

 

270

 

 

280

 

 

200

 

 

250

 

 

330

 

 

240

 

 

270

 

 

280

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

18

 

 

14

 

 

22

 

 

10

 

 

10

 

 

23

 

 

13

 

 

15

 

 

10

 

 

25

 

 

23

 

 

تعداد روز باراني

 

 

2

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

0