پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

 

 

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0.3

 

 

3

 

 

11

 

 

0.6

 

 

5.2

 

 

3.2

 

 

1.3

 

 

7.2

 

 

0.9

 

 

0.7

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

20.6

 

 

23.8

 

 

20.2

 

 

13.7

 

 

22.3

 

 

21.8

 

 

17.1

 

 

20.1

 

 

21.6

 

 

18.7

 

 

18.3

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

13.5

 

 

17.7

 

 

14

 

 

5.2

 

 

14.3

 

 

15

 

 

7.9

 

 

11.9

 

 

16.7

 

 

11.2

 

 

10.5

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

27.8

 

 

29.8

 

 

26.5

 

 

22.2

 

 

30.4

 

 

28.6

 

 

26.2

 

 

28.4

 

 

26.5

 

 

26.2

 

 

26

 

 

حداقل مطلق

 

 

7

 

 

12.4

 

 

9.2

 

 

-2.6

 

 

7.4

 

 

10.2

 

 

0.6

 

 

4.4

 

 

7.8

 

 

6.8

 

 

4.6

 

 

حداكثر مطلق

 

 

32.4

 

 

36

 

 

32.5

 

 

25.6

 

 

34.6

 

 

32.4

 

 

29.6

 

 

33

 

 

30.8

 

 

30

 

 

29.2

 

 

ساعات آفتابي

 

 

274.1

 

 

235.3

 

 

239.3

 

 

271.7

 

 

266.9

 

 

251.4

 

 

271.3

 

 

272.1

 

 

264.9

 

 

267.4

 

 

254.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

-ra

 

 

Ra-ts-sa

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra-sa

 

 

Ra

 

 

tsshra-

 

 

RA

 

 

RA

 

 

Sa

 

 

رطوبت كمينه

 

 

001

 

 

003

 

 

004

 

 

003

 

 

005

 

 

003

 

 

003

 

 

010

 

 

12

 

 

003

 

 

003

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

087

 

 

080

 

 

092

 

 

086

 

 

085

 

 

091

 

 

077

 

 

093

 

 

087

 

 

077

 

 

071

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

021

 

 

022

 

 

023

 

 

028

 

 

025

 

 

021

 

 

025

 

 

029

 

 

027

 

 

022

 

 

022

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

298.8

 

 

286.3

 

 

293.1

 

 

187.5

 

 

333.7

 

 

334

 

 

264

 

 

274.7

 

 

293.8

 

 

313.7

 

 

332.4

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

310

 

 

180

 

 

310

 

 

270

 

 

280

 

 

320

 

 

270

 

 

300

 

 

360

 

 

270

 

 

220

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

18

 

 

14

 

 

11

 

 

12

 

 

11

 

 

23

 

 

13

 

 

15

 

 

12

 

 

15

 

 

23

 

 

تعداد روز باراني

 

 

3

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0