۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

.  

 

منبع خبر: