۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

.  

 

منبع خبر: