پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

4.7

7

6.5

13

7.1

0.6

4.9

2.2

2.5

1.8

11

6.1

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

19.3

22

18.9

11.9

20.6

19.9

16.1

18.4

18.3

16.9

16.8

17.5

درجه حرارت ميانگين كمينه

12

15.1

12.7

3.9

12

13.4

7.8

9.7

11.5

9.3

11.1

9.7

درجه حرارت ميانگين بيشينه

26.7

28.9

25.1

19.8

29.3

26.4

24.4

27

25

24.4

22.6

25.4

حداقل مطلق

6.2

10.6

7.4

-2

4.8

4.5

2.8

3.8

4.6

4

4

3.8

حداكثر مطلق

32.4

35

31.6

24.4

34.6

316

28.6

32

30.8

28.6

28.4

35.6

ساعات آفتابي

285.5

296.9

290.6

286

281.7

267.5

289

292.4

284.9

286.6

280

274.6

رطوبت كمينه

002

003

002

013

002

002

001

007

010

003

005

005

رطوبت بيشينه

080

080

079

088

076

080

084

091

083

076

088

088

رطوبت ميانگين

023

025

024

040

022

023

030

029

032

029

027

026

تبخير ماهيانه

277.7

250.3

297.7

0

288.7

312.2

247.1

267.5

274.2

329.6

301.3

303.2

سمت باد بيشينه

250

330

200

220

260

340

250

240

300

260

250

240

سرعت باد بيشينه

27

20

26

13

21

27

14

26

21

25

17

24

تعداد روز باراني

3

2

6

4

3

4

3

3

3

2

5

4

تعداد روز يخبندان

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0