پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

29.5

33.3

27.5

23.0

29.5

30.1

26.9

28.8

28.3

27.7

27.5

26.4

درجه حرارت ميانگين كمينه

21.9

27.3

20.5

14.9

20.1

23.3

18.2

20.5

21.9

19.9

20.1

18.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

37.1

39.3

34.4

31.1

38.9

37.0

35.5

37.1

34.7

35.5

35.0

34.4

حداقل مطلق

18.4

24.6

17.5

11.0

16.4

20.2

14.4

16.4

18.6

16.0

16.6

15.0

حداكثر مطلق

43.6

44.0

39.5

37.0

44.8

41.8

41.6

42.2

41.4

41.0

40.2

39.4

ساعات آفتابي

359.5

372.5

374.2

337.8

373.0

361.1

349.6

364.9

366.5

337.7

351.1

372.6

پديده هاي مخرب جوي

 

   بادوگردوخاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

005

003

006

004

004

005

005

007

010

005

004

006

رطوبت بيشينه

035

027

049

038

050

036

041

036

037

035

034

044

رطوبت ميانگين

014

013

020

019

016

016

016

019

022

018

015

016

تبخير ماهيانه

452.3

501.2

446.5

403.2

541.7

433.2

407.1

449.8

520.9

473.1

465.8

461.2

سمت باد بيشينه

360

040

340

060

360

030

240

240

020

360

340

350

سرعت باد بيشينه

14

18

16

10

16

11

11

11

16

11

13

16

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0