پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

TR

00.3

0

0

00.3

00.3

TR

0

00.2

0

01.6

ارتفاع برف تجمعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه حرارت میانگین

30.3

28.7

23.2

31.4

30.8

26.9

30.5

28.5

28.2

27.5

27.5

درجه حرارت میانگین کمینه

23.4

22.3

15.3

22.4

24.2

17.4

22.3

22.4

20

19.8

19.8

درجه حرارت میانگین بیشینه

37.2

35.2

31.1

40.4

37.4

36.3

37.8

34.6

35.3

35.2

35.3

حداقل مطلق

19.7

17.2

8.6

18.4

20.5

13.9

16.1

19.7

15.4

15.6

16

حداکثر مطلق

40.9

40.4

34.4

44.3

41.7

40

42.3

38.6

38.9

38.6

40.3

ساعات آفتابی

351.1

356.4

340.3

346.3

343.1

344.3

348.9

346.6

316

336.5

340.6

رطوبت کمینه

002

008

008

003

001

002

002

002

002

003

004

رطوبت بیشینه

045

049

052

036

032

044

055

045

059

034

043

رطوبت میانگین

014

019

024

015

011

015

017

013

016

014

015

تبخیر ماهیانه

471.8

457.8

409.2

429

498.4

412.5

451.7

450.7

478.2

474.5

499.6

سمت باد بیشینه

290

290

250

320

260

310

330

260

300

270

280

سرعت باد بیشینه

28

23

11

24

20

26

26

19

22

23

18

تعداد روز بارانی

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

تعداد روز یخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0