"1399سال جهش تولید"            

 

خدمات هواشناسی استان یزد ونحوه دسترسی به آن

1- پیش بینی وضع هوا وهشدارهای جوی

نحوه دسترسی  :

 - وب سایت هواشناسی استان

-  صدا وسیمای استان

- تلفن گویای 134

- پیام کوتاه وشبکه دولت (برای کاربران خاص)

2- پیش آگاهی کشاورزی

نحوه دسترسی :

 • وب سایت هواشناسی استان
 • صدا و سیما
 • تلفن گویای 134
 • شبکه دولت (برای کاربران خاص )

      3- ارائه آمار واطلاعات هواشناسی :

نحوه دسترسی :

 • وب سایت هواشناسی استان (تکمیل فرم درخواست )
 • واحد میز خدمت (مراجعه حضوری وارائه درخواست کتبی)

4- تهیه گزارشهای تخصصی (فصلنامه وسالنامه تخصصی و...)

نحوه دسترسی:

 • وب سایت هواشناسی استان .
 • به صورت همکاری با دستگاههای اجرایی (برای کاربران خاص ).

 

  5    - بازدید از ایستگاههای هواشناسی وآموزش تخصصی

 • نحوه دسترسی:
 • وب سایت هواشناسی استان (تکمیل فرم درخواست)
 • مکاتبه اداری

  -6 خدمات هواشناسی هوانوردی (برای کاربران خاص )