" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

پیش بینی فصلی   شهریور ، مهر ،  آبان

متوسط دمای  استان دراین فصل تقریبا نرمال و بالاتر از نرمال برآورد شده است .

مجموع بارش استان در این سه ماه  نرمال برآورد شده است .

پیش بینی وضعیت جوی کشور در پاییز امسال 

 در مجموع بارش کشور در پاییز امسال اندکی کمتر از نرمال است . امانسبت به سال گذشته شرایط بهتری خواهد داشت .

میانگین دمای ماهانه مهر و آبان نیز یک درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می شود .