"1399سال جهش تولید"            

 

پیش بینی فصلی  دما  (فروردین ، اردیبهشت، خرداد) 1399

متوسط دمای استان در فروردین ماه نرمال و دراردیبهشت  ماه 0.5 تا 1 درجه سانتیگراد کمتر از نرمال پیش بینی می گردد. 

همچنین متوسط دمای استان در خرداد ماه در مناطق شرقی استان 0.5 تا 2 درجه سانتیگراد ودر نقاط دیگر استان نرمال  پیش بینی می گردد.

 

بطور کلی میانگین دمای استان در فصل بهار 1399  نرمال پیش بینی می گردد.

 

پیش بینی فصلی  بارش  (فروردین ، اردیبهشت، خرداد) 1399

مجموع بارش استان در طی فروردین ماه در نیمه شمالی استان بالاتر از نرمال و در نیمه جنوبی نرمال و در اردیبهشت ماه مجموع بارش در بیشتر مناطق استان بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.  

مجموع بارش استان در طی خرداد ماه 1399 نرمال پیش بینی شده است.  

 

بطور کلی مجموع بارش استان در فصل بهار 1399  در اکثر مناطق بیشتر از نرمال پیش بینی شده است.