" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

 

پیش بینی فصلی  دما  (دی ، بهمن،اسفند) 1398

متوسط دمای  استان دراین سه ماه در اکثر مناطق استان بطور کلی افزایش 1 تا 2 درجه سانتیگراد و بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.

برای مناطق جنوبی ونوار غربی استان 0/5 تا 1 درجه سانتیگراد بالاتر از نرمال پیش بینی می گردد.

پیش بینی فصلی  بارش  (دی ، بهمن،اسفند) 1398

مجموع بارش استان در طی فصل زمستان نرمال  پیش بینی شده است.

مجموع بارش ماهانه در دی ماه 98 برای استان نرمال ودر بهمن ماه کمتر از نرمال و در اسفند ماه عمدتا نرمال وبرای شمالشرق بالاتر از نرمال پیش بینی شده است .