پیش بینی فصلی   (مهر ، آبان ، آذر)

متوسط دمای  استان دراین فصل 0.5 تا 1  درجه بالاتر از نرمال برآورد شده است .

مجموع بارش استان در این سه ماه در حد نرمال برآورد شده است .

پیش بینی وضعیت جوی کشور در پاییز97

 میانگین بارش ماهانه  مهر ، آبان ، آذر  کشور در اغلب استانها در محدوده نرمال پیش بینی گردیده است . مقدار بارش در غرب کشور بیش از نرمال وسواحل خزر وجنوب کشور کمتر از نرمال براورد گردیده است .

میانگین دمای ماهانه مهر ، آبان ، آذر  در استانهای شرقی 0/5 تا  1 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می شود .