" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

پیش بینی فصلی   فروردین ، اردیبهشت،  خرداد

متوسط دمای  استان دراین فصل  بالاتر از نرمال برآورد شده است .

مجموع بارش استان در این سه ماه کمتر از نرمال برآورد شده است .

پیش بینی وضعیت جوی کشور در بهار امسال 

 در مجموع بارش کشور در بهار امسال کمتر از نرمال است . 

میانگین دمای ماهانه فروردین ، اردیبهشت ، خرداد  1/5 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می شود .