۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            
 میزان بارندگی دو سامانه بارشی اخیر
آمار تجمعی آب بارش و برف از فعالیت دو سامانه بارشی هفته گذشته در استان یزد
More ...
 

 پیش بینی وضعیت جوی استان در چند روز آینده
پیش بینی وضعیت جوی استان در چند روز آینده...
More ...
 

 بارندگی 48 ساعته
بارندگی 48 ساعته ایستگاههای هواشناسی استان یزد
More ...
 

 هشدار هواشناسی
فعالیت سامانه بارشی....
More ...
 

 هشدار هواشناسی
فعالیت سامانه بارشی...
More ...
 

برگزاری جلسه عمومی همکاران و روسای پایش اداره کل هواشناسی استان یزد در سال 1402
 برگزاری جلسه عمومی همکاران و روسای پایش اداره کل هواشناسی استان یزد در سال 1402
.
More ...
 

پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده
 پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده
.
More ...
 

بارش 24 ساعت گذشته یزد
 بارش 24 ساعت گذشته یزد
.
More ...
 

اهمیت انتخابات با جهاد تبیین برای همگان روشن می شود
 اهمیت انتخابات با جهاد تبیین برای همگان روشن می شود
.
More ...
 

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده
 پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده
.
More ...
 

گفتگوی ویژه شبکه استانی یزد با مدیرکل هواشناسی استان
 گفتگوی ویژه شبکه استانی یزد با مدیرکل هواشناسی استان
.
More ...
 

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده
 پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده
.
More ...
 

هشدار هواشناسی سطح نارنجی
 هشدار هواشناسی سطح نارنجی
.
More ...
 

هشدار هواشناسی سطح نارنجی
 هشدار هواشناسی سطح نارنجی
.
More ...
 

بارش 24 ساعت گذشته
 بارش 24 ساعت گذشته
.
More ...
 

هشدار هواشناسی سطح زرد
 هشدار هواشناسی سطح زرد
.
More ...
 

هشدار هواشناسی سطح زرد
 هشدار هواشناسی سطح زرد
.
More ...
 

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده
 پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده
.
More ...
 

بارش 48ساعت گذشته
 بارش 48ساعت گذشته
.
More ...
 

پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده
 پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده
.
More ...
 

 
« 1 2 3 4 ... 5 30 » Page: