پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0.2

9.7

8.8

7

0.8

1.4

0

1.8

0.1

1.7

7

6.1

ارتفاع برف تجمعي

TR

0

TR

TR

0

TR

0

0

TR

0

0

TR

درجه حرارت ميانگين

12.9

12.8

11.7

5.6

14.4

12.9

9.9

11.4

11.5

10.3

10.8

10.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

5.6

6.6

5.7

-2.5

6.5

6.7

1.9

3

4.9

3.3

3.9

3.1

درجه حرارت ميانگين بيشينه

20.1

19.1

17.7

13.6

22.3

19.2

18

19.8

18

17.3

17.7

18.4

حداقل مطلق

-0.5

1

0.4

-10

1

0.8

-6.2

-3.6

-1.6

-2.8

-3.4

-2.6

حداكثر مطلق

24.8

23

22.6

18.2

25.6

23.6

22.6

24.8

24.2

22.5

23.4

22.7

ساعات آفتابي

 

244.2

234.2

232.8

247.4

246.7

234.5

247.4

229.7

251

255.3

247

239.1

پدیده

SSDS-SN

TS-SA

SHSN

SN-RA

RA-SA

TS-SA-SN

SA

SSDS-SN

SA-SN

DS-RA

SA

SHRA-SN

رطوبت كمينه

008

009

008

008

008

007

003

010

004

003

003

004

رطوبت بيشينه

096

093

100

095

075

093

090

100

079

094

087

099

رطوبت ميانگين

035

039

038

045

031

032

036

043

031

034

038

040

تبخير ماهيانه

0

108.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سمت باد بيشينه

330

300

170

210

310

360

330

220

200

200

320

340

سرعت باد بيشينه

24

18

27

11

20

26

14

19

21

28

28

11

تعداد روز باراني

2

6

7

4

1

3

0

3

1

1

1

4

تعداد روز يخبندان

2

0

0

22

0

0

9

6

2

5

4

7