پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

9.7

1.6

22.8

25.6

2.9

20.2

4.3

6.2

18.6

1.5

4.6

13.2

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

17.5

19.6

16.5

10.8

18.7

17.8

14.3

16

15.8

15.4

14.9

15.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

10.8

13.4

10.9

3.2

10.4

12

5.8

8.9

9.7

8.7

7.8

8.1

درجه حرارت ميانگين بيشينه

24.1

25.8

22

18.5

26.9

23.7

22.8

23.1

22

22.1

22

22.5

حداقل مطلق

6

7.2

4.5

-1.8

3.5

6.2

0

2.6

5

3.4

3.4

2

حداكثر مطلق

30.4

31

28.9

22.4

32.8

29.6

27.8

29.2

28

26

26.6

28.6

ساعات آفتابي

 

242.3

235

238.1

242.2

247.4

234.8

249.8

249.1

231.6

237

246

237.8

پدیده

RA

RA

RA

RA

RA/TS

RA

RA

RA

RA/TS

RA

RA

RA

رطوبت كمينه

010

014

013

019

009

012

01

014

011

013

010

01

رطوبت بيشينه

097

081

094

095

085

095

091

085

095

090

092

100

رطوبت ميانگين

037

033

040

049

033

035

041

041

039

038

036

040

تبخير ماهيانه

162.5

161.4

148.9

125

154.9

193.9

129.9

153.9

139.8

152.7

192

172.9

سمت باد بيشينه

230

330

160

210

170

240

210

030

190

310

160

200

سرعت باد بيشينه

12

13

19

10

18

26

10

14

12

18

14

08

تعداد روز باراني

6

4

4

5

4

5

4

3

5

3

3

4

تعداد روز يخبندان

0

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0