پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

6

20.5

23.5

35

0.7

8.4

4.5

15.9

1.5

16.4

8.6

25.5

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

18.1

21.8

17.8

10.7

19.8

18.7

15

16.9

16.6

15.1

15.9

17

درجه حرارت ميانگين كمينه

11.5

15.5

11.5

3.8

12.1

13

7.2

9.2

10.6

8.3

9.3

10.4

درجه حرارت ميانگين بيشينه

24.6

28.1

24

17.6

27.6

24.3

22.8

24.6

22.6

21.9

22.6

23.6

حداقل مطلق

0.8-

2

1.8-

9-

4-

0.6

3.2-

4.8-

2.4-

4-

2.8-

4.6-

حداكثر مطلق

30.8

35.4

31.4

23.4

35.2

31.8

28

31.8

29.4

28.2

27.4

29.2

ساعات آفتابي

243.3

259

242.7

226.1

233.8

227.3

236.1

237.7

218.4

236.6

227.4

222.5

رطوبت كمينه

003

005

005

009

002

003

005

008

004

003

003

004

رطوبت بيشينه

096

094

089

098

070

100

084

093

094

086

091

100

رطوبت ميانگين

033

031

033

048

028

031

036

038

029

038

031

033

تبخير ماهيانه

251.4

227.3

232.2

100.4

244.9

262.4

207.8

217.7

241

245.1

295.2

216.1

سمت باد بيشينه

260

270

180

190

200

340

210

210

240

270

230

220

سرعت باد بيشينه

19

18

24

10

22

26

10

20

20

15

21

33

تعداد روز باراني

7

6

7

5

5

5

6

7

5

6

2

6

تعداد روز يخبندان

1

0

1

5

2

0

2

2

2

2

2

2