پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

2.9

2.1

3.8

7.5

0.5

13.2

0.5

6.7

TR

4.4

2.8

0.5

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

14.8

17.5

13.2

9.9

16.7

14.3

14.4

13.5

14.4

14.2

15.4

14

درجه حرارت ميانگين كمينه

8.4

11.8

7.7

2

8.3

8.5

5.7

6.3

7.6

6.5

7.9

6.2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

21.3

23.1

18.7

17.9

25.1

26.1

23

20.8

21.2

21.9

22.9

21.8

حداقل مطلق

0.2

3

0

-7.2

0.6

-0.2

-2.8

-1.8

-0.6

-1.2

-1.2

-2.3

حداكثر مطلق

29.6

28.2

26

21.8

31.4

27.4

27

27.8

27.2

27.4

26

27.4

ساعات آفتابي

224.3

214.1

206.3

221.4

228.6

206.2

244.2

220.8

231.6

233.7

260.1

227.8

رطوبت كمينه

007

013

010

008

005

007

007

015

009

007

003

007

رطوبت بيشينه

100

085

095

094

080

090

081

095

087

092

075

099

رطوبت ميانگين

045

040

048

044

033

044

033

049

040

039

030

040

تبخير ماهيانه

137.1

132

131.4

75.1

192.1

140.1

155

122.8

139.8

165.4

239.8

155.8

سمت باد بيشينه

310

290

150

290

180

340

320

270

280

270

230

210

سرعت باد بيشينه

13

11

15

10

18

20

15

16

16

15

14

19

تعداد روز باراني

2

8

4

5

2

4

3

4

1

5

2

3

تعداد روز يخبندان

0

0

1

10

0

1

2

3

1

3

1

2