پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

9.3

9.2

19.9

10.2

0.6

9.8

0.3

4.8

6.4

3.3

4.5

5.3

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

Tr

0

0

0

0

Tr

Tr

0

0

درجه حرارت ميانگين

5.9

7.7

4.8

1.9

7.1

5.9

5.2

3.9

5.7

4.9

6

4.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

0

1.9

-0.7

-5.8

-0.4

0.6

-2.9

-3.5

-0.1

-1.7

-0.7

-2.6

درجه حرارت ميانگين بيشينه

11.7

13.5

10.2

9.5

14.6

11.2

13.3

11.3

11.4

11.5

12.8

12

حداقل مطلق

-4.4

-1.4

-5.2

-13.4

-5.2

-3.4

-10

-9.4

-5.8

-7.2

-7

-9.4

حداكثر مطلق

20.4

18.5

17.5

14.6

21.8

18.6

19.8

18.4

17.8

18

20

19

ساعات آفتابي

204.1

231.6

214.5

193.4

224.6

197.1

242.9

205.4

210.5

229.2

235.9

200

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

003

006

005

005

001

006

005

010

012

007

005

005

رطوبت بيشينه

100

097

100

095

087

094

093

100

100

098

091

100

رطوبت ميانگين

047

041

043

048

035

047

041

054

052

044

042

043

تبخير ماهيانه

15

62.7

0

0

0

7.2

0

0

0

0

0

0

سمت باد بيشينه

120

340

140

250

320

260

160

360

30

240

210

210

سرعت باد بيشينه

10

11

17

14

10

11

09

10

8

16

16

23

تعداد روز باراني

5

3

3

3

4

3

2

3

3

3

2

3

تعداد روز يخبندان

17

8

20

27

19

16

25

26

16

23

22

24