پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

34.7

37.2

33.2

27.2

35.1

35.3

30.6

34.2

33.2

31.1

31.2

31.8

درجه حرارت ميانگين كمينه

27.1

30.1

26.3

18.9

25.8

28.4

21.2

26.5

26.2

23.3

23

24

درجه حرارت ميانگين بيشينه

42.3

44.2

40.2

35.6

44.4

42.1

40

41.9

40.2

39

39.4

39.7

حداقل مطلق

24.4

26

22

12.6

21.6

25

16.2

20.8

23

19.8

18

19.8

حداكثر مطلق

44

47

43.2

38.4

47.4

44.2

43.2

44.2

42.4

42.6

42.2

42.4

ساعات آفتابي

358.5

367.3

361.6

345.8

367.3

347.2

356.1

365.3

359.4

328.7

350.8

364.2

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

002

004

004

004

002

002

003

006

011

004

003

004

رطوبت بيشينه

030

034

046

044

033

033

046

032

034

044

054

040

رطوبت ميانگين

011

013

015

016

022

014

015

016

020

014

013

013

تبخير ماهيانه

509

528.8

554

498.2

573.8

549.9

399

535.8

564.3

520.6

531.9

549.9

سمت باد بيشينه

240

330

50

350

20

40

120

240

70

310

90

220

سرعت باد بيشينه

14

16

17

11

18

12

15

15

9

10

24

21

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0