پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

00.3

0

02

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

30.7

32.9

28.4

23.7

31.0

31.2

27.2

29.9

29.4

28.1

28.3

27.5

درجه حرارت ميانگين كمينه

23.3

26.1

21.1

15.3

21.9

24.3

17.9

21.7

23

20.0

20.5

19.2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

38.2

39.8

35.7

32.0

40.1

38.0

36.5

38.1

35.7

36.2

36.2

35.8

حداقل مطلق

19.8

23.0

15.8

10.2

17.2

20.0

13.6

16.4

18.4

14.8

16.4

14.6

حداكثر مطلق

41.6

45.0

40.6

35.0

43.5

41.8

39.2

41.6

39

39.4

38.6

40.2

ساعات آفتابي

358.1

380.1

374.1

336.1

371.5

349.4

347.0

359.8

349.4

320.3

343.7

371.9

پديده هاي مخرب جوي

طوفان

گردوخاك

طوفان

گردوخاك

طوفان وگردوخاك

-

گردوخاك

طوفان وگردوخاك

گردوخاك

طوفان

رعد وبرق وبارش

-

رگبار باران گردوخاك

-

-

رطوبت كمينه

002

002

005

004

002

002

005

003

010

015

003

004

رطوبت بيشينه

026

038

057

038

033

033

037

035

038

039

035

038

رطوبت ميانگين

012

013

016

017

014

012

016

016

020

028

013

013

تبخير ماهيانه

491.5

475.2

469.2

398.4

567.0

478.4

422.7

477.2

510.4

472.8

489.8

480.3

سمت باد بيشينه

270

330

250

350

030

250

300

300

330

040

300

340

سرعت باد بيشينه

22

16

39

10

14

19

10

23

10

20

16

14

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0