پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

5

 

 

9.6

 

 

0

 

 

5.6

 

 

1.8

 

 

1.3

 

 

1.1

 

 

TR

 

 

17.4

 

 

2.5

 

 

2.7

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

25.2

 

 

28.6

 

 

27.6

 

 

17.4

 

 

26.4

 

 

25.5

 

 

21.6

 

 

24.5

 

 

23.9

 

 

22.2

 

 

22.6

 

 

23.4

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

18.3

 

 

22.5

 

 

17.4

 

 

9.4

 

 

19.2

 

 

19.1

 

 

13.1

 

 

17.2

 

 

17.9

 

 

15

 

 

15.3

 

 

16.3

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

32.1

 

 

34.6

 

 

37.7

 

 

25.5

 

 

33.9

 

 

31.9

 

 

30.2

 

 

31.8

 

 

29.8

 

 

29.3

 

 

29.8

 

 

30.6

 

 

حداقل مطلق

 

 

13.8

 

 

15.4

 

 

10.4

 

 

4.8

 

 

12.2

 

 

15

 

 

7.8

 

 

10.4

 

 

12

 

 

8.2

 

 

10

 

 

9.8

 

 

حداكثر مطلق

 

 

38.6

 

 

41.6

 

 

38

 

 

31

 

 

41.8

 

 

38.4

 

 

35.6

 

 

39.6

 

 

36.4

 

 

36.8

 

 

36

 

 

37.5

 

 

ساعات آفتابي

 

 

300.7

 

 

312.6

 

 

296.2

 

 

285.3

 

 

288.9

 

 

278.3

 

 

272.9

 

 

302.6

 

 

289.4

 

 

244.5

 

 

279.2

 

 

280.8

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

طوفان

 

 

رعد وبرق

 

 

طوفان

 

 

رعد وبرق بابارش

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

-

 

 

رگبار باران

 

 

طوفان

 

 

رعد وبرق با بارش

 

 

باران

 

 

طوفان

 

 

رعد وبرق وبارش

 

 

رعد وبرق

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

باران

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رطوبت كمينه

 

 

005

 

 

007

 

 

010

 

 

010

 

 

005

 

 

005

 

 

003

 

 

009

 

 

014

 

 

004

 

 

003

 

 

007

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

058

 

 

065

 

 

080

 

 

070

 

 

075

 

 

063

 

 

078

 

 

070

 

 

059

 

 

088

 

 

076

 

 

084

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

025

 

 

026

 

 

028

 

 

032

 

 

020

 

 

025

 

 

030

 

 

030

 

 

031

 

 

030

 

 

024

 

 

026

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

374.2

 

 

353.4

 

 

336.2

 

 

285.9

 

 

378

 

 

358.4

 

 

308.4

 

 

354.3

 

 

367.8

 

 

369.6

 

 

394.7

 

 

326.1

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

310

 

 

300

 

 

190

 

 

280

 

 

290

 

 

240

 

 

280

 

 

300

 

 

340

 

 

260

 

 

240

 

 

80

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

22

 

 

25

 

 

16

 

 

11

 

 

16

 

 

24

 

 

12

 

 

22

 

 

18

 

 

22

 

 

20

 

 

15

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

5

 

 

4

 

 

0

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

3

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0