پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

1.7

 

 

11.1

 

 

2.5

 

 

15.8

 

 

TR

 

 

10.1

 

 

5

 

 

1.4

 

 

13.5

 

 

3.3

 

 

13.6

 

 

18.1

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

TR

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

15.2

 

 

17.5

 

 

14.8

 

 

8.4

 

 

17.2

 

 

15.5

 

 

12.9

 

 

13.9

 

 

13.8

 

 

12.9

 

 

14

 

 

14.3

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

8

 

 

11.5

 

 

9.1

 

 

0.6

 

 

9.2

 

 

9

 

 

4.9

 

 

5.3

 

 

7.1

 

 

5

 

 

7.6

 

 

7.5

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

22.3

 

 

23.6

 

 

20.6

 

 

16.1

 

 

25.2

 

 

22

 

 

20.9

 

 

22.4

 

 

20.5

 

 

20.7

 

 

20.4

 

 

21.1

 

 

حداقل مطلق

 

 

3

 

 

6.4

 

 

2

 

 

-3.8

 

 

2.4

 

 

3.2

 

 

-1.6

 

 

-1

 

 

1.8

 

 

0

 

 

1

 

 

1.8

 

 

حداكثر مطلق

 

 

31

 

 

31.8

 

 

29.2

 

 

22.4

 

 

32

 

 

31.4

 

 

26

 

 

31.5

 

 

28

 

 

27.4

 

 

26.2

 

 

28.5

 

 

ساعات آفتابي

 

 

240.9

 

 

215.2

 

 

23.3

 

 

209.4

 

 

223.4

 

 

223.9

 

 

239

 

 

230.5

 

 

244.3

 

 

238.9

 

 

224.9

 

 

233.1

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

SA-RA

 

 

TS-RA

 

 

RA-DS

 

 

RA-SN

 

 

RA

 

 

RA

 

 

RA

 

 

RA-SA

 

 

RA

 

 

RA

 

 

RA

 

 

TS-SA

 

 

رطوبت كمينه

 

 

002

 

 

008

 

 

005

 

 

006

 

 

006

 

 

005

 

 

004

 

 

007

 

 

006

 

 

001

 

 

006

 

 

003

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

090

 

 

085

 

 

085

 

 

097

 

 

077

 

 

098

 

 

084

 

 

098

 

 

085

 

 

083

 

 

083

 

 

091

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

029

 

 

033

 

 

034

 

 

043

 

 

029

 

 

033

 

 

033

 

 

036

 

 

036

 

 

032

 

 

033

 

 

035

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

142.1

 

 

155.2

 

 

212.9

 

 

0

 

 

0

 

 

160.3

 

 

105.2

 

 

105.9

 

 

61.8

 

 

205.9

 

 

145.3

 

 

127.6

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

260

 

 

300

 

 

310

 

 

250

 

 

360

 

 

240

 

 

270

 

 

250

 

 

210

 

 

240

 

 

230

 

 

220

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

25

 

 

11

 

 

17

 

 

15

 

 

16

 

 

24

 

 

16

 

 

22

 

 

15

 

 

23

 

 

24

 

 

18

 

 

تعداد روز باراني

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

2

 

 

4

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

3

 

 

3

 

 

5

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

12

 

 

0

 

 

0

 

 

4

 

 

2

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

0