پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

 3.3

 

 

 

 

 

24.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

 0.0

 

 

 2.7

 

 

24.6

 

 

 11

 

 

0

 

 

 28.7

 

 

 0.4

 

 

 19.5

 

 

 6.4

 

 

 1.5

 

 

 0.3

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

4.7

 

 

 1.7

 

 

02.0

 

 

 2-

 

 

1.7

 

 

 0.2-

 

 

 2.4

 

 

 1.4-

 

 

 0.9-

 

 

 1.3

 

 

 2.6

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

 -09.0

 

 

 2.4-

 

 

 3.4-

 

 

 7.8-

 

 

3.9-

 

 

 3.5-

 

 

 3.5-

 

 

 5.5-

 

 

 5.1-

 

 

 4.2-

 

 

 2.2-

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

 27.2

 

 

 5.7

 

 

 07.5

 

 

3.9

 

 

7.3

 

 

 3.1

 

 

 8.3

 

 

 2.7

 

 

 3.3

 

 

 6.8

 

 

 7.4

 

 

حداقل مطلق

 

 

 

 

 

 6.6-

 

 

 11.8-

 

 

 12.4

 

 

8.4-

 

 

 7.8-

 

 

 11.6-

 

 

 12-

 

 

 9.4-

 

 

 11.8-

 

 

 9.4-

 

 

حداكثر مطلق

 

 

 12.2

 

 

 12.2

 

 

 26.8

 

 

 17.4-

 

 

17.4

 

 

 8.6

 

 

 17.8

 

 

 9.2

 

 

 11.4

 

 

 17.6

 

 

 17

 

 

ساعات آفتابي

 

 

 225.7

 

 

 174.8

 

 

 236.1

 

 

 163.5

 

 

172.3

 

 

 141.2

 

 

 196.3

 

 

 154.6

 

 

 141.4

 

 

 182.9

 

 

 198.9

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 -برف گردوخاك-ميست –باران منجمد-مه

 

 

 برف،باران،مه

 

 

 برف  باران

 

 

 برف

 

 

برف

 

 

 برف،

 

 

 برف

 

 

 رعدوبرق

 

 

رگبار برف ،مه

 

 

 برف،مه

 

 

 برف

 

 

 برف،باران

 

 

رطوبت كمينه

 

 

 011

 

 

 025

 

 

 014

 

 

 067

 

 

064

 

 

 034

 

 

 016

 

 

 033

 

 

 029

 

 

 020

 

 

 021

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

 100

 

 

 100

 

 

 100

 

 

 097

 

 

098

 

 

 100

 

 

 099

 

 

 100

 

 

 098

 

 

 097

 

 

 096

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

 057

 

 

 066

 

 

 062

 

 

 018

 

 

022

 

 

 073

 

 

 059

 

 

 074

 

 

 070

 

 

 058

 

 

 060

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

 /

 

 

 /

 

 

 /

 

 

 /

 

 

/

 

 

 /

 

 

 /

 

 

 /

 

 

 /

 

 

 /

 

 

 /

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

 300

 

 

 290

 

 

 150

 

 

 200

 

 

330

 

 

 330

 

 

 230

 

 

 .340

 

 

 180

 

 

 270

 

 

 240

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

16

 

 

 10

 

 

 12

 

 

 10

 

 

14

 

 

 8

 

 

 14

 

 

 15

 

 

 10

 

 

 16

 

 

 23

 

 

تعداد روز باراني

 

 

 5

 

 

 8

 

 

 07

 

 

 6

 

 

7

 

 

 9

 

 

 5

 

 

 8

 

 

 9

 

 

 5

 

 

5

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

 21

 

 

23

 

 

 21

 

 

 26

 

 

25

 

 

 22

 

 

 22

 

 

 26

 

 

 30

 

 

 22

 

 

 20