پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

21.2

 

 

 

33.2

 

 

 

9.7

 

 

 

025

 

 

 

071

 

 

 

005

 

 

 

318.2

 

 

 

0

 

 

 

15

 

 

 

320

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

23.0

 

 

34.2

 

 

10.8

 

 

018

 

 

045

 

 

003

 

 

308.4

 

 

TR

 

 

09

 

 

360

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

18.8

 

 

30.6

 

 

7.6

 

 

023

 

 

076

 

 

006

 

 

312.9

 

 

0

 

 

10

 

 

350

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

21.8

 

 

32.6

 

 

9.0

 

 

022

 

 

079

 

 

008

 

 

290.2

 

 

1.3

 

 

10

 

 

360

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

14.9

 

 

26.2

 

 

2.2

 

 

033

 

 

073

 

 

011

 

 

303.3

 

 

0

 

 

11

 

 

310

 

 

6

 

 

بافق

 

 

21.0

 

 

34.6

 

 

7.8

 

 

025

 

 

060

 

 

005

 

 

314.8

 

 

0

 

 

10

 

 

360

 

 

7

 

 

مروست

 

 

18.2

 

 

31.0

 

 

4.6

 

 

022

 

 

063

 

 

004

 

 

304.5

 

 

0

 

 

10

 

 

320

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

19.6

 

 

33.0

 

 

6.0

 

 

026

 

 

067

 

 

006

 

 

310.1

 

 

TR

 

 

08

 

 

360

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

19.4

 

 

30.2

 

 

8.6

 

 

021

 

 

068

 

 

003

 

 

310.9

 

 

0

 

 

09

 

 

360

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

19.5

 

 

30.4

 

 

9.6

 

 

026

 

 

065

 

 

007

 

 

300.2

 

 

0

 

 

13

 

 

360

 

 

11

 

 

هرات

 

 

19.2

 

 

30.0

 

 

9.0

 

 

021

 

 

061

 

 

005

 

 

298.3

 

 

0

 

 

13

 

 

310