پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

31

 

 

 

40.4

 

 

 

18.6

 

 

 

016

 

 

 

041

 

 

 

004

 

 

 

358.3

 

 

 

0

 

 

 

22

 

 

 

220

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

33.4

 

 

42.6

 

 

21.8

 

 

015

 

 

035

 

 

003

 

 

378.7

 

 

0

 

 

11

 

 

340

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

31.5

 

 

40.4

 

 

21.6

 

 

018

 

 

041

 

 

008

 

 

341.7

 

 

0

 

 

14

 

 

060

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

28.5

 

 

38.4

 

 

16

 

 

018

 

 

048

 

 

006

 

 

368.3

 

 

0

 

 

11

 

 

330

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

24.3

 

 

34

 

 

9.6

 

 

027

 

 

053

 

 

013

 

 

316.1

 

 

0

 

 

12

 

 

220

 

 

6

 

 

بافق

 

 

30.9

 

 

42.6

 

 

13.2

 

 

025

 

 

049

 

 

008

 

 

354.1

 

 

0

 

 

12

 

 

330

 

 

7

 

 

مروست

 

 

28.1

 

 

39.4

 

 

13.8

 

 

020

 

 

053

 

 

004

 

 

326.4

 

 

0

 

 

10

 

 

120

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

30.1

 

 

39.8

 

 

15

 

 

018

 

 

040

 

 

006

 

 

355.1

 

 

0

 

 

12

 

 

010

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

29.1

 

 

37.8

 

 

18.2

 

 

015

 

 

031

 

 

004

 

 

331.1

 

 

0

 

 

11

 

 

360

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

29.2

 

 

39.2

 

 

17

 

 

021

 

 

040

 

 

007

 

 

335.7

 

 

0

 

 

11

 

 

360

 

 

11

 

 

هرات

 

 

28.5

 

 

38.6

 

 

17

 

 

018

 

 

045

 

 

007

 

 

307.0

 

 

0

 

 

16

 

 

350