پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

رديف

 

 

 

نام ايستگـ‌اه

 

 

 

دمــــا (C  )

 

 

 

رطوبـت (%)

 

 

 

جمع ساعات آفتابي (h)

 

 

 

جمع بارندگي

 

 

 

(mm)

 

 

 

حداكثر باد

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

ميانگين

 

 

 

حداكثر

 

 

 

حداقل

 

 

 

سرعت

 

 

 

(m/s)

 

 

 

سمت

 

 

 

(deg)

 

 

 

1

 

 

يزد

 

 

33.6

 

 

 

43.6

 

 

 

23.0

 

 

 

018

 

 

 

046

 

 

 

003

 

 

 

328.2

 

 

 

TR

 

 

 

20

 

 

 

180

 

 

 

2

 

 

طبس

 

 

36.3

 

 

46.8

 

 

26.4

 

 

016

 

 

034

 

 

005

 

 

370.7

 

 

0.0

 

 

10

 

 

060

 

 

3

 

 

رباط پشت بادام

 

 

31.2

 

 

42.4

 

 

19.6

 

 

022

 

 

056

 

 

007

 

 

338.8

 

 

0.0

 

 

12

 

 

360

 

 

4

 

 

عقدا

 

 

33.6

 

 

43.6

 

 

23.2

 

 

024

 

 

060

 

 

008

 

 

335.9

 

 

1.1

 

 

14

 

 

350

 

 

5

 

 

گاريزات

 

 

27.5

 

 

37.8

 

 

15.4

 

 

026

 

 

055

 

 

011

 

 

278.2

 

 

2.2

 

 

11

 

 

080

 

 

6

 

 

بافق

 

 

34.3

 

 

46.2

 

 

19.8

 

 

024

 

 

047

 

 

007

 

 

344.2

 

 

0.0

 

 

11

 

 

360

 

 

7

 

 

مروست

 

 

31.0

 

 

41.6

 

 

18.6

 

 

023

 

 

058

 

 

006

 

 

293.0

 

 

0.9

 

 

9

 

 

360

 

 

8

 

 

ميبد

 

 

32.9

 

 

44.5

 

 

19.6

 

 

020

 

 

046

 

 

005

 

 

334.2

 

 

0.0

 

 

15

 

 

090

 

 

9

 

 

مهريز

 

 

31.8

 

 

42.2

 

 

21.2

 

 

016

 

 

038

 

 

003

 

 

297.8

 

 

0.0

 

 

14

 

 

180

 

 

10

 

 

ابركوه

 

 

31.6

 

 

41.4

 

 

21.2

 

 

023

 

 

054

 

 

007

 

 

296.3

 

 

2.4

 

 

15

 

 

180

 

 

11

 

 

هرات

 

 

31.4

 

 

40.4

 

 

21.4

 

 

026

 

 

054

 

 

009

 

 

285.0

 

 

0.4

 

 

16

 

 

240