پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

11.6

25.2

47.7

16.3

8.2

23.7

3.3

21.4

13.6

52.3

41.6

ارتفاع برف تجمعی

4

 

15

 

 

0.7

TR

10

 

0.7

 

درجه حرارت میانگین

11.2

9.5

7.9

12.5

11.5

8.6

10.5

9.7

9.3

9

8.9

درجه حرارت میانگین کمینه

5.7

4.6

-2.1

6.5

5.9

2.1

2.8

4.9

2.7

3

3.3

درجه حرارت میانگین بیشینه

17

14.4

11.4

19.6

17.3

15.9

18

14.6

16.1

15

14.8

حداقل مطلق

-1.4

-1.7

-11

-1.5

-0.8

-3.8

-5.7

-2.6

-4.6

-2.8

-2.2

حداکثر مطلق

23.8

24.1

17.6

26.6

25.5

22.7

26.3

21.4

21.7

22.2

22.5

ساعات آفتابی

224

201.1

224.6

223

218.1

221

235.6

223

226

225.4

198

رطوبت کمینه

007

014

015

007

004

006

009

008

006

006

008

رطوبت بیشینه

099

097

094

100

095

100

099

100

100

095

100

رطوبت میانگین

043

048

046

041

031

054

042

044

043

047

055

تبخیر ماهیانه

133.6

111.1

-

93.5

132.8

84.7

104.3

98.5

148.5

134.1

86.5

سمت باد بیشینه

220

210

170

180

340

150

210

210

310

330

180

سرعت باد بیشینه

19

25

13

25

18

20

19

18

19

18

24

تعداد روز بارانی

9

10

8

8

6

10

6

10

5

11

8

تعداد روز یخبندان

3

5

18

1

2

13

8

6

9

8

9