" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

TR

0

0

0.3

0

0.8

0

0

0

0

1.0

ارتفاع برف تجمعي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

درجه حرارت ميانگين

24.0

23.4

16.6

25.7

25.0

  20.8

22.7

23

21.8

21.7

22.4

درجه حرارت ميانگين كمينه

16.8

16.9

7.1

16.9

18.8

11.1

14.3

16.3

13.6

13.8

14.4

درجه حرارت ميانگين بيشينه

31.3

29.9

26

34.5

31.3

30.5

31.1

29.8

30.1

29.6

30.3

حداقل مطلق

12.2

9.6

0

10.0

13.0

5.6

8.8

12.0

8.8

9.4

8.4

حداكثر مطلق

37.2

36.6

30.4

40.4

36.8

34.6

37

36.2

35.8

33.8

36.6

ساعات آفتابي

306.6

307.7

309.4

307.2

300.9

307.5

310.4

310.3

306.2

298.6

301.4

رطوبت كمينه

4

8

8

4

3

3

7

4

6

5

6

رطوبت بيشينه

44

62

95

53

43

60

45

47

54

52

59

رطوبت ميانگين

19

23

27

20

17

25

23

19

23

21

22

تبخير ماهيانه

261.3

282.9

231.2

313.9

338.7

244

275.5

286.4

303.8

324.7

318.9

سمت باد بيشينه

180

300

210

200

030

200

130

080

300

160

180

سرعت باد بيشينه

12

13

9

16

15

9

9

14

10

19

26

تعداد روز باراني

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

تعداد روز يخبندان

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0