" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

جهت دریافت فصلنامه پاییز 1390 بر روی پیوند زیر کلیک نمایید .

فصلنامه پاییز