" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

سیل در تفت
این رودخانه فصلی سالها خالی از آب بود.
تعداد بازدید:3390