" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

سیل در تفت
این رودخانه فصلی سالها خالی از آب بود.
تعداد بازدید:3430