" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

خانه زرگر یزدی
این محل در حال حاضر با عنوان هتل سنتی مهر دایر میباشد.
تعداد بازدید:2868