" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

منطقه مور پهن
در دامنه قله شیرکوه
تعداد بازدید:5604