" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

توصیه پیش آگاهی کشاورزی

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

جلسه هواشناسی کشاورزی استان یزد در روزیکشنبه19/6/96 با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی استان تشکیل و با توجه به پیش بینی های جوی، توصیه های ذیل صادر گردید.  

منبع خبر: