" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

توصیه پیش آگاهی کشاورزی

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

دومین جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی گلخانه استان یزد در روزچهارشنبه مورخ 8/6/96با حضور کارشناسان کشاورزی و هواشناسی استانتشکیل و با توجه به پیش بینی های جوی توصیه های ذیل صادر گردید.  

منبع خبر: